Tomato, mozzarella, spicy salami and gorgonzola

€ 12,75

Diavola